herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

W myśl ustawy, dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, do wniosku dołącza się:

 • wypełniony i prawidłowo potwierdzony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wraz z załącznikiem dotyczącym wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc
 • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • dokumenty na podstawie których zadeklarowano dochody z tytułu zatrudnienia tj. zaświadczenia o dochodach
 • aktualne decyzje potwierdzające wysokość emerytur, rent, zasiłków stałych organów wydających te decyzje – do wglądu lub w celu sporządzenia kserokopii,
 • zaświadczenia z PUP dotyczące pobranych świadczeń lub składek zdrowotnych,
 • inne zaświadczenia i dokumenty– zależne i istotne od indywidualnych przypadków i sytuacji rodzinnej,
 • oświadczenia złożone pod odpowiedzialnością karną
 • właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć kopię aktu notarialnego, oraz zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnie pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu.
 • w przypadku najmu lub podnajmu mieszkania, lub posiadania innego tytułu prawnego na podstawie którego Wnioskodawca zamieszkuje w mieszkaniu/domu, należy dołączyć stosowną umowę.
 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz