herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie.
 2. Zaświadczenie o wysokości dochodów (decyzja renty lub emerytury),
 3. Inne, dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

 

Odpłatność:

Z dniem 1 stycznia 2020r. 100% stawka odpłatności za jedną godzinę usługi  opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi brutto 22,97 zł co określa Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/113/2019 w Myśliborzu z dnia 29 października 2019r. Odpłatność za usługi jest uzależniona od wysokości dochodów.

Wysokość odpłatności i zakres usług i okres świadczenia ustalane są w trakcie wywiadu środowiskowego.

Należność za usługi wpłaca się na konto bankowe podane w decyzji przyznającej pomoc usługową.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia podania.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy. W sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie świadczenia.

W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.

Informacje odnośnie usług opiekuńczych, lub specjalistycznych usług opiekuńczych  można  również uzyskać  telefonicznie, kontaktując się z pracownikiem  socjalnym  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

 

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz