herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w określonym w ustawie procentowym udziale dochodów gospodarstwa domowego zależnym od ilości osób w danym gospodarstwie domowym.

Jeżeli osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego spełnia ustawowe kryteria do jego przyznania, a lokal mieszkalny w którym zamieszkuje i na który złożono wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego – wg wyliczeń na podstawie obowiązujących przepisów do Ustawy o dodatkach mieszkaniowych .

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest decyzją administracyjną na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Ewentualna zmiana w tym czasie sytuacji rodzinnej i dochodowej nie wpływa  na zmianę wysokości dodatku mieszkaniowego.

W wypadku stwierdzenia, że osoba której, przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. W przypadku uregulowania zaległości powstałych w okresie przyznania dodatku mieszkaniowego następuje jego wznowienie.

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz