herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

I.

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów.

II.

W przypadku posiadania jednego z w/w tytułów, osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby zakwalifikować się do jego przyznania, winna spełnić kolejne kryterium tj. zamieszkiwać w lokalu mieszkalnym, którego powierzchnia  użytkowa nie przekracza powierzchni  normatywnej o więcej niż 30 %, albo 50 %, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 – dla 1 osoby;

2) 40 m2 – dla 2 osób;

3) 45 m2 – dla 3 osób;

4) 55 m2 – dla 4 osób;

5) 65 m2 – dla 5 osób;

6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

III.

Kolejnym, trzecim kryterium uprawniającym do otrzymania dodatku mieszkaniowego jest kryterium dochodowe. Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby zakwalifikować się do jego przyznania, winna osiągać średni miesięczny dochód brutto na jednego członka  gospodarstwa  domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (kwota najniższej emerytury ogłaszana jest przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski’. Najniższa emerytura od 1 marca 2020r. wynosi: 1.250,88zł miesięcznie) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art. 6 ust.8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych tzn. jeżeli średni  miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od w/w, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby zakwalifikować się do jego przyznania  musi spełnić jednocześnie wyżej wymienione  warunki do jego przyznania. 

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz