herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego    (Dz. U. z 2020r. poz. 256),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego    (Dz. U. z 2020r. poz. 685)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego     (Dz. U. z 2017r. poz. 1788)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej      (Dz. U. z 2018r. poz. 734)

Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019r. poz. 6139)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej     (Dz. U z 2018r. poz. 1358)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r. poz. 249)

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007)

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia gminy Myślibórz do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie w ramach realizacji tego programu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019r. poz.547)

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz