herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 111),

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)

Ustawa z dnia 25 października 2018 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020r. poz. 1297),

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019r. poz. 473),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"  (Dz. U. z 2018 poz. 1061)

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz